செலவு

என் அம்மாவுக்கு உடை

என் அக்காவுக்கு நகை

என் தங்கைக்கு வீணை

என் தம்பிக்கு கணிணி

செலவுக்கு நான்

தந்தையில்லாத மூத்த மகன்!

One thought on “செலவு”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *